Privacy & Disclaimer

Geen Aansprakelijkheid voor Inhoud

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door Kesbeke Fijne Tafelzuren B.V. en hoewel we ernaar streven de informatie actueel en correct te houden, geven wij geen garanties, expliciet of impliciet, over de volledigheid, juistheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten, of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Het vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is dus strikt op eigen risico.

Geen Aansprakelijkheid voor Fouten

We doen ons best om de informatie op deze website accuraat en actueel te houden. Echter, [Uw Bedrijfsnaam] kan niet garanderen dat de website vrij zal zijn van onnauwkeurigheden of fouten. Kesbeke Fijne Tafelzuren B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onjuistheden op de website. Het gebruik van informatie op deze website is geheel op eigen risico.

Wijzigingen in de Disclaimer

Kesbeke Fijne Tafelzuren B.V. behoudt zich het recht voor om deze disclaimer op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze disclaimer te controleren op updates.

Privacy Statement

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die C.J.R. Kesbeke Fijne Tafelzuren b.v. verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden. Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij: alle informatie waarmee u als individu kunt worden geïdentificeerd. Dit Privacy Statement beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beveiligen. Wij beschrijven duidelijk hoe wij zorgdragen voor uw privacy. Kesbeke neemt uw privacy serieus en zal als verwerkingsverantwoordelijke passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Uitsluitend ons eigen geautoriseerde personeel of door ons geautoriseerde dienstverleners hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Wanneer u persoonsgegevens via onze website, via email of op andere wijze aan ons verstrekt, erkent u dat u dit Privacy Statement hebt gelezen en begrepen en verleent u ons toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken conform de wijze zoals beschreven in dit Privacy Statement. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, dit kan tot gevolg hebben dat wij onze dienstenverlening niet optimaal op u af kunnen stemmen. Kesbeke verstrekt uw persoonsgegevens en informatie uitsluitend aan derden, die daarbij ofwel handelen uit hoofde van hun betreffende wettelijke verplichtingen ofwel zich contractueel hebben verplicht de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig dit Privacy Statement en de geldende privacy wet- en regelgeving.

Wie is Kesbeke?

C.J.R. Kesbeke Fijne Tafelzuren b.v. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Wij zijn gevestigd te Amsterdam en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34182194.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen, verwerken en bewaren persoonsgegevens met als doel om contact met u op te kunnen nemen.

Welke rechtsgrond hanteren wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden is uw uitdrukkelijk verleende toestemming of onze wettelijke plicht. U heeft het recht om de verleende toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaande aan die intrekking.

Kesbeke heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangewezen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij – en hoe?

Wanneer u zich aanmeldt op de website van Kesbeke, in contact treedt met een van onze medewerkers of solliciteert op een vacature, nemen wij de daarbij door u verstrekte persoonsgegevens op in onze database, om deze te kunnen beheren en om contact met u op te kunnen nemen. Wij doen alle moeite uw persoonsgegevens goed te beveiligen, maar de veiligheid van gegevens die via internet verzonden worden kan niet volledig gegarandeerd worden. Wanneer u een zelfstandige dienstverlener bent, verwerken wij uw persoonsgegevens op dezelfde wijze om een dienstverleningsovereenkomst met u aan te gaan.

Hoe lang en waar bewaren wij uw persoonsgegevens?

Kesbeke bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om het klantcontact te onderhouden. Uw gegevens worden opgeslagen op een lokale server in een beveiligde omgeving waar enkel geautoriseerde medewerkers toegang toe hebben.

Hoe gebruiken wij automatisch gegenereerde informatie zoals cookies?

Kesbeke maakt gebruik van cookies en andere technieken om onze websites, marketinginspanningen en services verder te verbeteren. U kunt dit wanneer gewenst uitschakelen in uw browserinstellingen. In cookies wordt informatie, zoals door u aangegeven voorkeuren, opgeslagen op uw apparaat. Dankzij cookies hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te voeren. Bij het gebruik van andere technieken kunt u bijvoorbeeld denken aan de diensten van Google Analytics om het gebruik van onze websites te analyseren.

Wanneer verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden?

Kesbeke zal uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame).

Kesbeke kan uw (persoons)gegevens ook aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wettelijke bepalingen gehouden zijn, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten.

Indien wij persoonsgegevens aan derden verstrekken, spannen wij ons ertoe in dat deze derden uw persoonsgegevens zullen verwerken in overeenstemming met dit Privacy Statement en voor het overige de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens waarborgen.

Hoe heeft u inzage in uw (persoons)gegevens, hoe kunt u deze aanpassen of verwijderen?

Door contact op te nemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming, heeft u de mogelijkheid om uw gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail sturen aan onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via [email protected]. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via 020-691 88 55.

Wijzigingen in dit Privacy Statement

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij raden u aan om regelmatig onze website te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.